Materials

Materials elaborats amb l'ExeLearning

 1. - Austràlia per als alumnes de 1r d'ESO en anglès.

Aquest material ha estat pensat per a donar una primera visió de què i com és Austràlia, tot partint d'una activitat de coneixement previ, treballant un senzill i breu llibre digital de forma oral i arribant a l'elaboració d'un role-play sobre Austràlia.

Enllaç: http://late-dpedago.urv.cat/moodle/mod/scorm/view.php?id=955

2. - La Costa Brava per als alumnes de 2n d'ESO.

Activitat interdisciplinar en què, a partir d'un anunci televisiu, es pretén que els alumnes siguin capaços d'identificar els trets més significatius d'un territori, el comparin amb el propi, i en facin una presentació oral.

Enllaç: http://late-dpedago.urv.cat/moodle/mod/scorm/view.php?id=956

4. Una reflexió actual de la Guerra Civil per als alumnes de 4t d'ESO

Activitat creada per ser treballada després de la lectura de la novel.la Els silencis de la Boca de la Mina d'Andreu Sotorra i que té com a finalitat introduir una visió interdisciplinar de la Guerra Civil, alhora que treballa continguts propis de l'assignatura de Llengua Catalana i Literatura, com ara el comentari literari - a partir d'una poesia-, la fonètica - a partir d'un text recitat en mallorquí- i la tipologia textual, concretament el text expositiu i el text argumentatiu. I tot això, prioritzant la competència comunicativa (expressió oral), com a producte final dels coneixements i destreses adquirides a partir de les activitats proposades.

Enllaç:http://late-dpedago.urv.cat/moodle/mod/scorm/view.php?id=960